fbpx

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

UWAGI DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej autosol.de i cieszymy się z Państwa zainteresowania naszą firmą. Kierownictwo Dursol-Fabrik Otto Durst GmbH & Co. KG (zwanej dalej "Spółką Dursol"). Korzystanie z naszych stron internetowych jest możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeżeli jednak osoba zainteresowana chciałaby skorzystać ze specjalnych usług oferowanych przez naszą firmę za pośrednictwem naszej strony internetowej, może być konieczne przetworzenie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, z reguły uzyskujemy zgodę zainteresowanej osoby.

Przetwarzanie danych osobowych, na przykład nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu zainteresowanej osoby, odbywa się zawsze zgodnie z podstawowym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych i zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami o ochronie danych osobowych, zgodnie z siedzibą Spółki Dursol. Za pomocą tych informacji o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Państwa o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto te informacje o ochronie danych osobowych informują osoby zainteresowane o ich prawach.

Jako administrator danych, Spółka Dursol wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisja danych przez Internet może mieć ogólnie rzecz biorąc luki w bezpieczeństwie, tak więc nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazać nam swoje dane osobowe w inny sposób, np. przez telefon.

1 // DEFINICJE TERMINÓW

Informacje Spółki Dursol o ochronie danych osobowych opierają się na pojęciach stosowanych przez europejskiego ustawodawcę w odniesieniu do dyrektyw i rozporządzeń w momencie wydawania podstawowego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO). Nasze informacje o ochronie danych osobowych powinny być łatwe do odczytania i zrozumienia zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z góry wyjaśnić użyte terminy. W niniejszej informacji o ochronie danych osobowych stosujemy między innymi następujące terminy:

1.1 // DANE OSOBOWE

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "podmiotem danych"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez powołanie się na identyfikator, taki jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, IP lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

1.2 // OSOBA ZAINTERESOWANA

Osobą zainteresowaną jest każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.

1.3 // PRZETWARZANIE

Przetwarzanie to każda operacja lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych, także metodami automatycznej obróbki danych, takimi jak gromadzenie, zapis, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub przekształcanie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

1.4 // OGRANICZENIE PRZETWARZANIA

Ograniczeniem w przetwarzaniu jest oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

1.5 // PROFILOWANIE

Tworzenie profili to wszelkie zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystywaniu tych danych osobowych do oceny pewnych aspektów osobistych związanych z osobą fizyczną, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów związanych z wynikami pracy tej osoby fizycznej, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, preferencjami osobistymi, interesami, wiarygodnością, postępowaniem, lokalizacją lub zmianą lokalizacji.

1.6 // PSEUDONIMIZACJA

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że nie można ich przyporządkować konkretnemu podmiotowi danych bez dodatkowych informacji, pod warunkiem że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym, które zapewniają, że dane osobowe nie są przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

1.7 // OSOBA ODPOWIEDZIALNA LUB ODPOWIEDZIALNA ZA PRZETWARZANIE DANYCH

Administrator lub administrator danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państw członkowskich, można ustanowić przepisy dotyczące administratora lub szczególnych kryteriów jego wyznaczenia zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich.

1.8 // PRZETWARZAJĄCY KONTRAKTY

Przetwarzającym jest osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych.

1.9 // ODBIORCA

Odbiorca jest osobą fizyczną lub prawną, władzą publiczną, agencją lub innym organem, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest on stroną trzecią, czy też nie. Organy, które mogą otrzymywać dane osobowe w trakcie konkretnego dochodzenia, zgodnie z prawem unijnym lub krajowym, nie są jednak uważane za odbiorców.

1.10 // OSOBY TRZECIE

Osoba trzecia oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub organ inny niż podmiot danych, administrator danych, przetwarzający oraz osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora danych lub przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

1.11 // ZGODA

Zgoda oznacza każde dobrowolne, konkretne i świadome wyrażenie woli osoby, której dane dotyczą, w sposób świadomy i jednoznaczny, w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, w którym osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie odnoszących się do niej danych osobowych.

2 // NAZWISKO I ADRES ADMINISTRATORA DANYCH ORAZ DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu podstawowego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochronnym jest osoba odpowiedzialna:

Dursol-Fabrik Otto Durst GmbH & Co. KG
Martinstrasse 22
42655 Solingen, Niemcy

Telefon: +49 (0) 212 2718-0
Fax: +49 (0) 212 20 87 95
Internet: www.autosol.de
E-mail: info@autosol.de

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w następujący sposób:

Dursol-Fabrik Otto Durst GmbH & Co. KG
Inspektor ochrony danych osobowych
Stephan Viehoff
Martinstrasse 22
42655 Solingen, Niemcy

Telefon: +49 (0) 212 2718-0
Faks: +49 (0) 212 20 87 95
E-Mail: datenschutz@autosol.de

Każda zainteresowana osoba może w każdej chwili zwrócić się bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych osobowych ze wszystkimi pytaniami i sugestiami dotyczącymi ochrony danych.

3 // GROMADZENIE OGÓLNYCH DANYCH I INFORMACJI PODCZAS ODWIEDZANIA NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

Nasza strona internetowa w zautomatyzowany sposób gromadzi szereg ogólnych danych i informacji przy każdym wywołaniu przez osobę zainteresowaną, której dane dotyczą. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach logów serwera. Rejestrowane są następujące elementy
 1. system operacyjny używany przez system dostępowy i jego interfejs,
 2. typy używanych przeglądarek, w tym język i wersję oprogramowania przeglądarki,
 3. stronę internetową, z której system dostępowy dociera do naszej strony (tzw. referrer),
 4. podstrony, które są dostępne poprzez system dostępu na naszej stronie internetowej
 5. datę i godzinę dostępu do strony internetowej (w tym różnicę strefy czasowej w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC),
 6. ilość przekazywanych danych w każdym przypadku,
 7. adres protokołu internetowego (IP),
 8. dostawca usług internetowych systemu dostępu
 9. inne podobne dane i informacje, które służą do zapobiegania zagrożeniom w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.
Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Spółka Dursol nie wyciąga żadnych wniosków na temat danej osoby. Informacje te są raczej wymagane, aby
 1. prawidłowo dostarczyć zawartość naszej strony internetowej,
 2. zoptymalizować zawartość naszej strony internetowej i reklamę na niej,
 3. zagwarantować stałą funkcjonalność naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej,
 4. dostarczyć organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku cyberataku.
Te anonimowo zbierane dane i informacje są zatem z jednej strony oceniane statystycznie, a z drugiej strony służą w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez daną osobę.

4 // COOKIES

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane w systemie komputerowym użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Microsoft Explorer) podczas odwiedzania naszej strony internetowej i które mogą być tam przechowywane przez jedną sesję lub nawet przez dłuższy okres czasu ("trwałe").

Wiele stron internetowych i serwerów korzysta z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. cookie ID. Identyfikator pliku cookie jest unikalnym identyfikatorem pliku cookie. Składa się on z ciągu znaków, które można wykorzystać do przypisania stron internetowych i serwerów do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zapisano plik cookie. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery odróżniają poszczególne przeglądarki internetowe danej osoby od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretna przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana za pomocą unikalnego identyfikatora cookie.

Durch den Einsatz von Cookies können wir den Nutzern unserer Webseite nutzerfreundlichere Services bereitstellen, die ohne die Cookie-Setzung nicht möglich wären.

Mittels eines Cookies können die Informationen und Angebote auf unserer Webseite im Sinne des Benutzers optimiert werden. Cookies ermöglichen uns, wie bereits erwähnt, die Benutzer unserer Webseite wiederzuerkennen. Zweck dieser Wiedererkennung ist es, den Nutzern die Verwendung unserer Webseite zu erleichtern.

Einige Funktionen unserer Webseite können ohne den Einsatz technisch notwendiger Cookies nicht angeboten werden. Andere Cookies ermöglichen uns hingegen verschiedene Analysen. Mithilfe von Cookies können wir unter anderem unser Internetangebot für Sie nutzerfreundlicher und effektiver gestalten, indem wir etwa Ihre Nutzung unserer Webseite nachvollziehen und Ihre bevorzugten Einstellungen feststellen. Sofern Dritte über Cookies Informationen verarbeiten, erheben diese die Informationen direkt über Ihren Internetbrowser. Cookies richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an. Sie können keine Programme ausführen und keine Viren enthalten.

Auf unserer Webseite werden verschiedene Cookies verwendet, deren Art und Funktion im Folgenden näher erläutert wird.

Arten eingesetzter Cookies:
Art 1: Session- bzw. Sitzungs-Cookies
Auf unserer Webseite werden Session-Cookies verwendet, die automatisch gelöscht werden, sobald Sie Ihren Internetbrowser schließen. Cookies dieser Art sind technisch notwendig, um Ihnen die Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen.

Art 2: Persistent-Cookies bzw. dauerhafte Cookies
Auf unserer Webseite werden zudem Persistent-Cookies eingesetzt. Persistent-Cookies sind Cookies, die, selbst wenn Sie Ihren Internetbrowser schließen, darüber hinaus für einen längeren Zeitraum in Ihrem Internetbrowser bzw. auf Ihrem Computersystem gespeichert werden. Sie werden jedes Mal aktiviert, wenn Sie die Webseite, die den Cookie gesetzt hat, wieder besuchen oder diese in anderer Weise, z.B. von einem Werbenetzwerk, wiedererkannt wird. Die in dem Persistenten-Cookie abgelegten Informationen werden dann an die Webseite oder das Werbenetzwerk übermitteln. Die jeweilige Speicherdauer unterscheidet sich je nach Cookie. Sie können Persistent-Cookies eigenständig über Ihre Browsereinstellungen löschen.

Herkunft Cookies:
Erstanbieter- oder First-Party-Cookies
Erstanbieter-Cookies werden von dem Betreiber der besuchten Webseite selbst gesetzt und können nicht webseitenübergreifend ausgelesen werden.
Drittanbieter- oder Third-Party-Cookies
Ein Drittanbieter-Cookie wird nicht durch den Betreiber der besuchten Webseite gesetzt, sondern durch einen Dritten, der seinen eigenen Cookie über die Webseite des Betreibers setzt. Wir weisen Sie in diesen Datenschutzhinweisen darauf hin, wenn ein Drittanbieter über unsere Webseite ein Cookie setzt.

Funktionen eingesetzter Cookies:
Funktion 1: Erforderliche Cookies
Diese Cookies werden aus technischen Gründen benötigt, damit Sie unsere Webseite besuchen und von uns angebotene Funktionen nutzen können. Dies bezieht sich beispielsweise auf solche Cookies, die sicherstellen, dass eine von Ihnen selbst eingerichtete nutzerbezogene Konfiguration von Funktionalitäten auf unserer Webseite sitzungsübergreifend erhalten bleibt. Außerdem tragen diese Cookies zu einer sicheren und vorschriftsgemäßen Nutzung der Webseite bei.

Funktion 2: Leistungsbezogene Cookies
Mit Hilfe dieser Cookies ist es uns möglich, eine Analyse der Webseitennutzung durchzuführen und die Leistung und Funktionalität unserer Webseite zu verbessern. Es werden etwa Informationen darüber erfasst, wie unsere Webseite von Besuchern genutzt wird, welche Seiten der Webseite am häufigsten aufgerufen werden oder ob auf bestimmten Seiten Fehlermeldungen angezeigt werden.

Funktion 3: Cookies für Marketing:
Werbe-Cookies (dritter Anbieter) ermöglichen es, Ihnen verschiedene Angebote anzuzeigen, die Ihren Interessen entsprechen. Über diese Cookies können die Webaktivitäten der Nutzer über einen längeren Zeitraum hinweg erfasst werden. Die Cookies erkennen Sie möglicherweise auf verschiedenen von Ihnen verwendeten Endgeräten.

Cookies gemäß Funktion 2 und 3 werden nur aktiviert, wenn Sie Ihre Einwilligung hierzu abgegeben haben. Ihre Einwilligung können Sie erteilen, indem Sie aktiv im angezeigten Hinweis auf „Akzeptieren“ klicken (ggf. nach Selektion von einzelnen Cookies oder Gruppen von Cookies, für die Sie die Einwilligung erteilen). Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, z.B. indem Sie dieses Einwilligungsbanner erneut aufrufen und Ihre Einstellungen ändern. Durch Ihren Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der auf Grund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

Bitte beachten Sie: Sollten Sie von Ihrem Widerrufsrecht gegen die Nutzung eines solchen Cookies Gebrauch machen, wird ein Opt-Out-Cookie in Ihrem Internetbrowser gesetzt, der die weitere Datenerhebung mittels eines Werbe-Cookies durch den Betreiber der Webseite oder einen Drittanbieter blockiert. Sollten Sie dieses Opt-Out-Cookie löschen, wird eine erneute Datenerhebung nicht verhindert. Bitte informieren Sie sich über die Lebensdauer eines Opt-Out-Cookies.

Falls Sie uns auf Grundlage eines von uns auf der Webseite erteilten Hinweises („Cookie-Banner“) Ihre Einwilligung zur Verwendung von Cookies erteilt haben, richtet sich die Rechtmäßigkeit der Verwendung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO. Die Rechtsgrundlage für technisch erforderliche Cookies, also solche, die für die reibungslose Funktionsweise unserer Website erforderlich sind, ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.

Die meisten Internetbrowser sind so voreingestellt, dass sie Cookies standardmäßig akzeptieren. Sie können Ihren jeweiligen Internetbrowser jedoch so konfigurieren, dass er nur noch bestimmte oder auch gar keine Cookies mehr akzeptiert. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie möglicherweise dann Funktionen unserer Webseite nicht mehr nutzen können und möglicherweise stattdessen Warn- bzw. Fehlermeldungen erhalten, wenn Cookies durch Ihre Browsereinstellungen auf unserer Webseite deaktiviert werden.

In Ihren Browsereinstellungen können Sie auch bereits in Ihrem Internetbrowser gespeicherte Cookies löschen. Weiterhin ist es möglich, Ihren Internetbrowser so einzustellen, dass er Sie benachrichtigt, bevor Cookies gespeichert werden. Da sich die verschiedenen Internetbrowser in ihren jeweiligen Funktionsweisen unterscheiden können, bitten wir Sie, das jeweilige Hilfe-Menü Ihres Internetbrowsers für die Konfigurationsmöglichkeiten in Anspruch zu nehmen. Hinweise zu den gebräuchlichsten Internetbrowsern finden Sie hier:

 • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox
 • Apple Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
 • Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Jeśli chcesz mieć pełny przegląd wszystkich dostępów osób trzecich do Twojej przeglądarki internetowej, zalecamy instalację specjalnie do tego celu opracowanych wtyczek.

Zalecamy, aby zawsze całkowicie wylogować się po zakończeniu korzystania z urządzenia końcowego, które udostępniasz innym osobom i którego przeglądarka internetowa jest ustawiona na przyjmowanie plików cookie.

5 // KONTAKT

Mają Państwo możliwość kontaktu z nami drogą pocztową, telefoniczną, faksową lub pocztą elektroniczną. Jeżeli skontaktują się Państwo z nami drogą pocztową, możemy w szczególności przetwarzać Państwa dane adresowe (np. nazwisko, imię, ulicę, miejscowość, kod pocztowy), datę i godzinę odbioru poczty, jak również te dane, które wynikają z samego listu. W przypadku nawiązania kontaktu, służby sekretarskie mogą również przetwarzać Państwa dane i przesyłać je do nas po nawiązaniu kontaktu. W zależności od tego, jakie dane Państwo tutaj podadzą, skontaktujemy się ponownie telefonicznie, faksem lub e-mailem i w razie potrzeby oddzwonimy lub napiszemy do Państwa. Jeśli skontaktują się Państwo z nami telefonicznie, zostanie rozpatrzony Państwa numer telefonu, a w razie potrzeby również Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, godzina rozmowy i szczegóły dotyczące Państwa wniosku. Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pomocą faksu, numer faksu lub identyfikacja nadawcy oraz dane wynikające z faksu zostaną przetworzone. Gdy skontaktują się Państwo z nami za pomocą poczty elektronicznej, Państwa adres e-mail, godzina wysłania wiadomości oraz dane wynikające z tekstu wiadomości (i ewentualnie załączników) są przetwarzane. Celem przetwarzania wyżej wymienionych danych jest przetworzenie Państwa zapytania o kontakt oraz możliwość skontaktowania się z Państwem w celu odpowiedzi na zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych opisanych w niniejszym dokumencie jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. W naszym uzasadnionym interesie leży zaoferowanie Państwu możliwości skontaktowania się z nami w każdej chwili i udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. Dane osobowe będą przetwarzane tylko tak długo, jak będzie to konieczne do przetworzenia wniosku o kontakt.

5 // PRZETWARZANIE DANYCH PRZY OTWIERANIU RACHUNKU KLIENTA I PRZY PRZETWARZANIU UMÓW

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO dane osobowe będą nadal gromadzone i przetwarzane, jeśli przekażą je nam Państwo w celu realizacji umowy lub przy otwieraniu konta klienta. Które dane są gromadzone można zobaczyć z odpowiednich formularzy wejściowych. Usunięcie konta klienta jest możliwe w każdej chwili i może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości na powyższy adres osoby odpowiedzialnej. Przechowujemy i wykorzystujemy dostarczone przez Państwa dane w celu realizacji umowy. Po zawarciu umowy lub usunięciu konta klienta, Państwa dane zostaną zablokowane w odniesieniu do ustawowych okresów przechowywania i usunięte po upływie tych okresów, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie Państwa danych lub dalsze prawnie dozwolone wykorzystanie danych zostało zastrzeżone przez naszą stronę, o czym informujemy Państwa poniżej.

6 // REJESTRACJA NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Mają Państwo możliwość rejestracji na naszej stronie internetowej podając dane osobowe. O tym, jakie dane osobowe są nam przekazywane w procesie, decyduje odpowiednia maska wejściowa używana do rejestracji. Wprowadzone przez Państwa dane osobowe są zbierane i przechowywane wyłącznie do naszego wewnętrznego użytku i do naszych własnych celów. Możemy zorganizować przekazanie danych osobowych jednemu lub kilku podmiotom przetwarzającym, na przykład firmie kurierskiej, która będzie również wykorzystywać je wyłącznie do użytku wewnętrznego, który można przypisać nam. Podczas rejestracji na naszej stronie internetowej zapisywany jest również adres IP przyznany przez dostawcę usług internetowych (ISP) oraz data i godzina rejestracji. Przechowywanie tych danych odbywa się w kontekście, że jest to jedyny sposób, aby zapobiec niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług oraz, w razie potrzeby, aby umożliwić wyjaśnienie popełnionych przestępstw. W tym zakresie, przechowywanie tych danych jest niezbędne dla naszego bezpieczeństwa. Co do zasady, dane te nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że istnieje obowiązek prawny, aby to zrobić lub przekazanie danych służyło ściganiu karnemu. Państwa rejestracja z dobrowolnym udostępnieniem danych osobowych umożliwia nam oferowanie Wam treści lub usług, które ze względu na swój charakter mogą być oferowane tylko zarejestrowanym użytkownikom. Osoby zarejestrowane mogą w każdej chwili zmienić dane osobowe podane podczas rejestracji lub całkowicie usunąć je z bazy danych. Na życzenie, w każdej chwili udzielimy każdej zainteresowanej osobie informacji o tym, jakie dane osobowe na jej temat były przechowywane. Ponadto będziemy korygować lub usuwać dane osobowe na żądanie lub za zgodą użytkownika, pod warunkiem, że nie jest to sprzeczne z jakimikolwiek ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych. W tym kontekście wszyscy nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji jako osoby kontaktowe.

7 // KORZYSTANIE Z NASZEGO SKLEPU INTERNETOWEGO

Jeżeli chcą Państwo złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym, do zawarcia umowy niezbędne jest podanie swoich danych osobowych, które są nam potrzebne do realizacji zamówienia. Dane obowiązkowe niezbędne do przetwarzania umów są oznaczone oddzielnie, dalsze dane są dobrowolne. Podane dane przetwarzamy w celu realizacji Państwa zamówienia. W tym celu możemy przekazać Państwa dane dotyczące płatności do naszego banku domowego lub do wyznaczonego dostawcy usług płatniczych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO. Podane przez Państwa dane możemy również przetwarzać w celu poinformowania Państwa o innych interesujących produktach z naszego portfolio lub w celu wysłania Państwu wiadomości e-mail z informacjami technicznymi. Na mocy prawa handlowego i podatkowego jesteśmy zobowiązani do przechowywania Państwa danych adresowych, płatniczych i zamówień przez okres dziesięciu lat. Jednak po dwóch latach ograniczymy przetwarzanie danych, tzn. Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu wypełnienia zobowiązań prawnych. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do Państwa danych osobowych przez osoby trzecie, w szczególności danych finansowych, proces zamawiania jest szyfrowany przy użyciu technologii TLS.

8 // KORZYSTANIE Z DANYCH PODCZAS REJESTRACJI DO NEWSLETTERA E-MAIL

Na stronie internetowej Spółki Dursol użytkownicy mają możliwość zapisania się do newslettera naszej firmy. O tym, jakie dane osobowe zostaną nam przekazane przy zamówieniu newslettera, decyduje maska wejściowa wykorzystywana w tym celu. Spółka  Dursol w regularnych odstępach czasu informuje swoich klientów i partnerów handlowych za pomocą biuletynu informacyjnego o ofertach firmy. Newsletter naszej firmy może być otrzymywany przez zainteresowaną osobę tylko wtedy, gdy (1) osoba, której dane dotyczą, posiada ważny adres e-mail, oraz (2) zainteresowana osoba rejestruje się na potrzeby biuletynu. Ze względów prawnych, na adres e-mail podany przez zainteresowaną osobę do wysyłki newslettera zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca, przy zastosowaniu procedury podwójnego wyrażenia zgody. Ten e-mail z potwierdzeniem służy do sprawdzenia, czy właściciel adresu e-mail upoważnił do otrzymywania newslettera jako osoba zainteresowana. Podczas rejestracji do newslettera zapisujemy również adres IP nadany przez dostawcę usług internetowych (ISP) systemu komputerowego, z którego korzysta dana osoba w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby móc prześledzić (ewentualne) nadużycie adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, w późniejszym terminie i służy w związku z tym zapewnieniu ochrony prawnej administratorowi danych. Dane osobowe zebrane podczas rejestracji do newslettera będą wykorzystane wyłącznie w celu wysyłki naszego newslettera. Ponadto, subskrybenci newslettera mogą być informowani pocztą elektroniczną, jeśli jest to niezbędne do działania usługi newslettera lub do rejestracji, co może mieć miejsce w przypadku zmian w ofercie newslettera lub zmiany warunków technicznych. Żadne dane osobowe zebrane w ramach usługi newslettera nie będą przekazywane osobom trzecim. Subskrypcja naszego newslettera może być w każdej chwili anulowana przez osobę zainteresowaną. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, którą dana osoba udzieliła nam w ramach usługi newslettera, może być w każdej chwili odwołana. W celu cofnięcia zgody, w każdym newsletterze zamieszczany jest odpowiedni link. Ponadto, w każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji newslettera bezpośrednio na naszej stronie internetowej lub poinformować nas o tym w inny sposób.

9 // ŚLEDZENIE NEWSLETTERA

Newslettery firmy Dursol zawierają tzw. piksele zliczające. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w takich wiadomościach e-mail wysyłanych w formacie HTML, umożliwiająca zapisywanie i analizę pliku dziennika. Pozwala to na statystyczną ocenę sukcesu lub porażki kampanii marketingowych online. Za pomocą wbudowanego kodu pikselowego Dursol może określić, czy i kiedy dana osoba otworzyła wiadomość e-mail oraz jakie linki w niej zostały wywołane przez daną osobę. Takie dane osobowe zbierane za pomocą pikseli śledzących zawartych w newsletterze są przez nas przechowywane i oceniane w celu zoptymalizowania wysyłki newslettera i jeszcze lepszego dostosowania treści przyszłych newsletterów do zainteresowań danej osoby. Te dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Osoby poszkodowane mają w każdej chwili prawo do odwołania odrębnej deklaracji zgody złożonej w tym zakresie w ramach procedury "double opt-in". Po odwołaniu, te dane osobowe zostaną przez nas usunięte. Dursol automatycznie interpretuje rezygnację z otrzymywania newslettera jako odwołanie.

10 // MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ

Ze względu na regulacje prawne, na stronie internetowej Spółki Dursol znajdują się informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą i bezpośrednią komunikację z nami, które zawierają również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli skontaktują się Państwo z nami za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane automatycznie. Takie dane osobowe, które dobrowolnie nam Państwo podadzą, będą przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktowania się z Państwem. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

11 // RUTYNOWE USUWANIE I BLOKOWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub jeśli jest to przewidziane w dyrektywach i rozporządzeniach europejskich lub innych przepisach prawa, którym podlegamy. Jeżeli cel przechowywania danych przestanie obowiązywać lub jeżeli upłynie okres przechowywania określony w dyrektywie europejskiej i rozporządzeniu Komisji lub innego właściwego ustawodawcy, dane osobowe zostaną rutynowo zablokowane lub usunięte zgodnie z przepisami ustawowymi.

12 // PRAWA ZAINTERESOWANEJ OSOBY

12.1 // PRAWO DO POTWIERDZENIA

Każdy podmiot danych ma prawo, przyznane na mocy dyrektyw i rozporządzeń europejskich, do uzyskania od administratora danych potwierdzenia, czy odnoszące się do niego dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

12.2 // PRAWO DO INFORMACJI

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, na mocy dyrektyw i rozporządzeń europejskich, uzyskać w dowolnym czasie i bezpłatnie od administratora danych informacje na temat przechowywanych w odniesieniu do niej danych osobowych oraz ich kopię. Ponadto dyrektywa i rozporządzenie europejskie przyznały podmiotowi danych dostęp do następujących informacji:
 • cele przetwarzania
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych
 • odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym
 • jeżeli jest to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria określania tego okresu
 • istnienie prawa do poprawienia lub usunięcia odnoszących się do nich danych osobowych lub prawa do sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez administratora danych
 • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
 • jeśli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych
 • istnienie zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 DSGVO oraz - przynajmniej w tych przypadkach - znaczące informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonego wpływu takiego przetwarzania na podmiot danych.
Podmiot danych ma również prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji na temat odpowiednich zabezpieczeń związanych z przekazywaniem danych. Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

12.3 // PRAWO DO KOREKTY

Każda osoba zainteresowana przetwarzaniem danych osobowych ma prawo, przyznane przez prawodawcę europejskiego, zażądać niezwłocznego poprawienia niedokładnych danych osobowych jej dotyczących. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą oświadczenia uzupełniającego, uwzględniając cele przetwarzania. Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

12.4 // PRAWO DO ODWOŁANIA (PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM)

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, na mocy dyrektyw i rozporządzeń europejskich, do uzyskania od administratora danych natychmiastowego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli ma zastosowanie jeden z poniższych powodów i pod warunkiem, że przetwarzanie nie jest konieczne:
 • Dane osobowe zostały zebrane lub przetworzone w inny sposób w celach, dla których nie są już potrzebne.
 • Osoba, której dane dotyczą, wycofuje zgodę, na podstawie której dokonano przetwarzania, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) organu ochrony danych lub art. 9 ust. 2 lit. a) organu ochrony danych i nie ma innej podstawy prawnej dla przetwarzania.
 • Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 organu ochrony danych i nie ma uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 2 organu ochrony danych.
 • Dane osobowe były przetwarzane bezprawnie.
 • Usunięcie danych osobowych jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega administrator danych.
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 DSGVO.
Jeśli jeden z powyższych powodów ma zastosowanie, a osoba, której dane dotyczą, chce, aby dane osobowe przechowywane przez Dursol zostały usunięte, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych. Pracownik Dursol dopilnuje, aby wniosek o skasowanie został niezwłocznie uwzględniony. Jeśli dane osobowe zostały upublicznione przez Dursol i nasza spółka, jako administrator danych, jest zobowiązana do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 organu ochrony danych, Dursol podejmie uzasadnione środki, w tym środki techniczne, biorąc pod uwagę dostępne technologie i koszty wdrożenia, w celu poinformowania innych administratorów danych, którzy przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zwróciła się do tych innych administratorów danych o usunięcie wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych, chyba że ich przetwarzanie jest konieczne. Pracownik Dursol podejmie niezbędne kroki w indywidualnych przypadkach.

12.5 // PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, na mocy dyrektyw i rozporządzeń europejskich, zwrócić się do administratora danych o ograniczenie przetwarzania, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:
 • Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres, który pozwala administratorowi danych na weryfikację prawidłowości danych osobowych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żąda ograniczenia ich wykorzystania.
 • Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich w celu wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych na mocy art. 21 ust. 1 ORD i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody administratora danych przeważają nad powodami osoby, której dane dotyczą.
Jeśli jeden z powyższych warunków jest spełniony, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych w Dursol, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych. Pracownik Dursol zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

12.6 // PRAWO DO PRZEKAZYWANIA DANYCH

Każda osoba zainteresowana przetwarzaniem danych osobowych ma prawo, przyznane na mocy dyrektyw i rozporządzeń europejskich, do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które zostały przekazane przez podmiot danych administratorowi danych w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ma on również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi danych bez przeszkód przez administratora, któremu dane osobowe zostały udostępnione, pod warunkiem, że przetwarzanie opiera się na zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ORD lub art. 9 ust. 2 lit. a) ORD lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) ORD oraz że przetwarzanie odbywa się przy użyciu procedur zautomatyzowanych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w celu wykonania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych. Ponadto, korzystając z prawa do przekazania danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo, zgodnie z art. 20 ust. 1 organu ochrony danych, uzyskać, aby dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od jednej odpowiedzialnej osoby do drugiej, o ile jest to technicznie wykonalne i o ile nie wpływa to na prawa i wolności innych osób. W celu dochodzenia prawa do przekazania danych, zainteresowana osoba może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem Dursol.

12.7 // PRAWO DO SPRZECIWU

Każda osoba zainteresowana przetwarzaniem danych osobowych ma prawo, przyznane przez prawodawcę europejskiego w odniesieniu do dyrektyw i rozporządzeń, sprzeciwić się w każdej chwili, z powodów wynikających z jej szczególnej sytuacji, przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) ORD. Odnosi się to również do profilowania w oparciu o te przepisy. W przypadku sprzeciwu, Dursol nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić istotne powody przetwarzania danych godne ochrony, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami danej osoby, lub przetwarzanie danych służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. Jeżeli Dursol przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba zainteresowana ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych przez Dursol w celach marketingu bezpośredniego, Dursol nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwić się, z powodów wynikających z jej szczególnej sytuacji, przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych prowadzonych w Dursolu do celów badań naukowych lub historycznych albo do celów statystycznych, zgodnie z art. 89 ust. 1 organu ochrony danych, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu, osoba zainteresowana może skontaktować się bezpośrednio z każdym pracownikiem Dursol lub innym pracownikiem. Osoba, której dotyczą dane, może również skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, w drodze zautomatyzowanych procedur obejmujących specyfikacje techniczne.

12.8 // ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE W INDYWIDUALNYCH PRZYPADKACH, W TYM PROFILOWANIE

Każda osoba zainteresowana przetwarzaniem danych osobowych ma prawo, zagwarantowane w dyrektywach i rozporządzeniach europejskich, nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje skutki prawne dotyczące tej osoby lub ma na nią istotny wpływ w podobny sposób, pod warunkiem że decyzja ta
 1. nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a administratorem danych, lub
 2. jest upoważniony przez prawodawstwo unijne lub krajowe, któremu podlega administrator danych i które przewiduje odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów podmiotu danych, lub
 3. za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.
Czy decyzja
 1. niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a administratorem danych, lub
 2. odbywa się to za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą,
Dursol podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności, jak również uzasadnionych interesów zainteresowanej osoby, które obejmują co najmniej prawo do uzyskania interwencji osoby odpowiedzialnej, przedstawienia własnego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji. Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z praw związanych z decyzjami podejmowanymi w sposób zautomatyzowany, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora.

12.9 // PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY ZGODNIE Z PRAWEM O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, na mocy dyrektywy europejskiej i rozporządzenia dającego prawo, do odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

12.10 // PRAWO DO ODWOŁANIA SIĘ DO ORGANU NADZORCZEGO

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej, mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym mieszkacie, w miejscu pracy lub w miejscu domniemanego naruszenia, jeśli uważacie, że przetwarzanie danych osobowych, które Was dotyczy, stanowi naruszenie organu ochrony danych.

Organ nadzorczy, do którego złożono skargę, informuje skarżącego o statusie i wynikach skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka odwoławczego na mocy art. 78 DSGVO.

Dane kontaktowe właściwego organu nadzorczego:
Krajowy komisarz ds. ochrony danych i wolności informacji Nadrenia Północna-Westfalia
Helga Block
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf, Niemcy

Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf, Niemcy

Telefon: 02 11/384 24-0
Fax: 02 11/384 24-10
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de
Strona główna: http://www.ldi.nrw.de

13 // OCHRONA DANYCH DLA APLIKACJI I W PROCESIE APLIKACJI

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe osób ubiegających się o pracę w celu realizacji procedury aplikacyjnej. Przetwarzanie może odbywać się również drogą elektroniczną. Ma to miejsce w szczególności w przypadku, gdy wnioskodawca przedkłada nam odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza internetowego na stronie internetowej. W przypadku zawarcia umowy o pracę z kandydatem, przekazane dane będą przechowywane w celu przetwarzania stosunku pracy zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli nie zawrzemy z wnioskodawcą umowy o pracę, dokumenty aplikacyjne są automatycznie usuwane po upływie sześciu miesięcy od powiadomienia o decyzji odmownej, pod warunkiem, że nie stoją na przeszkodzie temu żadne inne uzasadnione interesy z naszej strony. Inne uzasadnione interesy w tym znaczeniu obejmują na przykład obowiązek przedstawienia dowodu w postępowaniu na mocy ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

14 // INFORMACJE O USŁUGACH GOOGLE

Korzystamy z różnych usług na naszej stronie internetowej świadczonych przez Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Bardziej szczegółowe informacje na temat poszczególnych usług Google, z których korzystamy na tej stronie internetowej, znajdują się w pozostałej części niniejszej noty o ochronie prywatności. Integrując usługi Google, Google może gromadzić informacje (w tym dane osobowe) i przetwarzać je. Nie można wykluczyć, że Google może również przekazywać te informacje na serwer w kraju trzecim. Jak wynika z certyfikatu Google Privacy Shield (który można znaleźć na stronie https://www.privacyshield.gov/list pod hasłem "Google"; patrz również https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI), Google zobowiązał się do przestrzegania unijnych i szwajcarsko-amerykańskich Privacy Shield Framework w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych pochodzących odpowiednio z państw członkowskich UE i Szwajcarii. Firma Google (w tym Google LLC i jej spółki zależne będące w całości własnością firmy w Stanach Zjednoczonych) oświadczyła poprzez ten certyfikat, że przestrzega zasad ochrony prywatności. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.google.de/policies/privacy/frameworks/. Sami nie możemy wpływać na to, jakie dane rzeczywiście zbiera i przetwarza Google. Jednakże Google stwierdza, że następujące informacje (w tym dane osobowe) mogą być przetwarzane między innymi:
 • Dane protokołu (zwłaszcza adres IP)
 • Informacje dotyczące lokalizacji
 • Unikalne numery wniosków
 • Cookies i podobne technologie
Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoje konto Google, Google może dodać przetworzone informacje do swojego konta i traktować je jako dane osobowe, w zależności od ustawień konta. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://www.google.de/policies/privacy/partners. Google stwierdza między innymi, co następuje: "Możemy łączyć dane osobowe z jednej usługi z informacjami i danymi osobowymi z innych usług Google. Ułatwia to np. dzielenie się treściami z przyjaciółmi i rodziną. W zależności od ustawień konta użytkownika, działania użytkownika w innych witrynach i aplikacjach mogą być powiązane z jego danymi osobowymi w celu ulepszenia usług Google i wyświetlanych przez niego reklam. (https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html) Możesz zapobiec bezpośredniemu dodawaniu tych informacji, wylogowując się z konta Google lub korzystając z odpowiednich ustawień konta Google. Ponadto można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie (np. usunąć pliki cookie, zablokować je itp.). Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google, którą można pobrać tutaj: https://www.google.com/policies/privacy/. Informacje o ustawieniach prywatności Google można znaleźć na stronie https://privacy.google.com/take-control.html. Podanie danych osobowych nie jest wymagane przez prawo lub umowę i nie jest konieczne do zawarcia umowy. Nie są Państwo również zobowiązani do podawania danych osobowych. Jednak niedostarczenie jej może oznaczać, że nie będziesz mógł korzystać z niektórych funkcji naszej strony internetowej lub nie będziesz mógł korzystać z nich w pełnym zakresie.

15 // ZASTOSOWANIE I WYKORZYSTANIE GOOGLE ANALYTICS DO ANALIZY STRON INTERNETOWYCH

Zintegrowaliśmy na tej stronie komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy stron internetowych. Analiza internetowa to zbieranie, opracowywanie i ocena danych dotyczących zachowania osób odwiedzających strony internetowe. Serwis analizy internetowej gromadzi m.in. dane o stronie internetowej, z której osoba, której dane dotyczą, trafiła na stronę internetową (tzw. referrer), jakie podstrony strony internetowej były odwiedzane lub jak często i jak długo dana podstrona była oglądana. Analiza internetowa służy głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.
Korzystamy z Google Analytics tylko z aktywną anonimizacją IP ("anonymize IP"). Za pomocą tego dodatku adres IP Twojego połączenia internetowego jest skracany i anonimizowany przez Google, jeśli dostęp do naszych stron internetowych następuje z kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub innego kraju będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu gości na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje m.in. do oceny korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania dla nas raportów online przedstawiających aktywność na naszej stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.
Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie użytkownika. Poprzez ustawienie pliku cookie, Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej z naszych stron internetowych, na której zintegrowany jest komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w Państwa systemie jest automatycznie monitowana przez dany komponent Google Analytics o przesłanie danych do Google w celu analizy online. W ramach tej procedury technicznej Google uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP użytkownika, które Google wykorzystuje między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do umożliwienia rozliczenia prowizji.

Za pomocą plików cookie zapisywane są dane osobowe, np. czas dostępu, lokalizacja, z której nastąpił dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez użytkownika. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej te dane osobowe, w tym adres IP Państwa połączenia internetowego, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procesu technicznego osobom trzecim.

W każdej chwili mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zablokować zapisywanie plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie w Państwa systemie. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych.

Ponadto mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych generowanych przez Google Analytics i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej, jak również wobec przetwarzania tych danych przez Google oraz uniemożliwienia takiego przetwarzania. Aby to zrobić, należy pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że żadne dane i informacje o wizytach na stronach internetowych nie mogą być przekazywane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest traktowana przez Google jako sprzeciw. Jeśli Państwa system zostanie usunięty, sformatowany lub zainstalowany ponownie w późniejszym czasie, należy ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki, aby dezaktywować Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki jest odinstalowany lub dezaktywowany przez Ciebie lub inną osobę pod Twoją kontrolą, masz możliwość ponownego zainstalowania lub aktywowania dodatku do przeglądarki.

Dalsze informacje oraz obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oraz http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Więcej szczegółów na temat Google Analytics można znaleźć pod tym linkiem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

COFNIĘCIE ZGODY

Z Google Analytics korzystamy wyłącznie za Państwa zgodą. Zgodę można odwołać poprzez:
- uniemożliwienie zapisywania plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej;
- pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
- usunięcie zgody z Google Analytics w narzędziu do wyrażania zgody, aby zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics na naszej stronie internetowej w przyszłości. Spowoduje to umieszczenie pliku cookie opt-out w przeglądarce użytkownika. Należy pamiętać, że użytkownik musi aktywować plik cookie opt-out w każdej przeglądarce, z której korzysta na wszystkich swoich urządzeniach końcowych, a także w razie potrzeby ponownie go aktywować po usunięciu wszystkich plików cookie w przeglądarce.

Wskazówka dotycząca przekazywania danych do USA: Usługodawca ma swoją siedzibę w USA. ETS w wyroku z 16.07.2020 r. uznał za nieważne porozumienie w sprawie tzw. Tarczy Prywatności UE-USA (C-311/18).

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że USA nie jest bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu unijnego prawa ochrony danych. Firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez osobę, której dane dotyczą, kroków prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze amerykańskie (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, analizują i trwale zapisują Państwa dane na serwerach amerykańskich w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te działania związane z przetwarzaniem danych.

16 // WYKORZYSTANIE I ZASTOSOWANIE PLATFORMY MARKETINGOWEJ GOOGLE (WCZEŚNIEJ GOOGLE DOUBLECLICK/GOOGLE AD MANAGER) DO ANALIZY I REKLAMY

Używamy "Platformy Marketingowej Google" do umieszczania reklam w sieci reklamowej Google (np. w wynikach wyszukiwania, w filmach, na stronach internetowych itp.).

Google Marketing Platform jest obsługiwany przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, firma macierzysta: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; strona internetowa: https://marketingplatform.google.com. Aby zapewnić poziom ochrony danych podczas przetwarzania danych w USA, Google poddał się warunkom Osłony prywatności: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAItatus=Active.

Platforma Marketingowa Google charakteryzuje się tym, że reklamy są wyświetlane w czasie rzeczywistym w oparciu o domniemane zainteresowania użytkowników. Pozwala nam to na lepsze targetowanie reklam dla i w ramach naszej oferty online, aby pokazać użytkownikom tylko te reklamy, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom. Na przykład, jeśli użytkownikowi wyświetlane są reklamy produktów, którymi był zainteresowany na innych stronach internetowych, nazywa się to "remarketingiem".

Według Google, używane pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych. Plik cookie może jednak zawierać dodatkowe identyfikatory kampanii. Identyfikator kampanii jest używany do identyfikacji kampanii, z którymi użytkownik miał już kontakt.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO.

COFNIĘCIE ZGODY

Z platformy marketingowej Google korzystamy wyłącznie za Państwa zgodą. Możesz odwołać swoją zgodę po jej udzieleniu poprzez

 • zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie dostosowanie oprogramowania przeglądarki; pragniemy jednak zwrócić uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji naszej strony internetowej;
 • Dezaktywuj swoją zgodę za pomocą naszego narzędzia do wyrażania zgody;
 • Zablokuj pliki cookie z domeny www.googleadservices.com (https://www.google.de/settings/ads), ale to ustawienie zostanie usunięte, gdy usuniesz swoje pliki cookie.

Więcej informacji oraz obowiązującą politykę prywatności Google można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/de/policies/.

17 // WYKORZYSTANIE I STOSOWANIE NIESTANDARDOWYCH GRUP ODBIORCÓW NA FACEBOOKU, W TYM PIKSELA FACEBOOKA

Ta strona korzysta z funkcji remarketingu "Custom Audiences" firmy Facebook Inc. ("Facebook"). Dzięki temu użytkownikom strony internetowej mogą być wyświetlane reklamy oparte na zainteresowaniach ("Facebook ads") podczas odwiedzania portalu społecznościowego Facebook lub innych stron internetowych, które również korzystają z tej procedury. W ten sposób realizujemy interes, jakim jest wyświetlanie Państwu interesujących dla Państwa reklam, aby nasza strona internetowa była dla Państwa bardziej interesująca. W tym celu wymagana jest Państwa wyraźna zgoda.

Operatorem Facebook Custom Audiences jest Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia; spółką macierzystą jest Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Facebook posiada certyfikat w ramach porozumienia Privacy Shield i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Ze względu na zastosowane narzędzia marketingowe, przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zbieranych przez Facebook za pomocą tego narzędzia i dlatego informujemy zgodnie z naszym stanem wiedzy: Poprzez integrację Facebook Custom Audiences, Facebook otrzymuje informacje, że użytkownik wszedł na odpowiednią stronę naszej witryny lub kliknął na naszą reklamę. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w serwisie Facebook, Facebook może przypisać wizytę do jego konta. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany na Facebooku lub nie zalogowałeś się, możliwe jest, że dostawca pozna i zapisze Twój adres IP i inne cechy identyfikacyjne.

Za pomocą piksela Facebooka możliwe jest określenie przez Facebooka osób odwiedzających naszą ofertę online jako grupy docelowej do wyświetlania reklam (tzw. "Facebook ads"). W związku z tym używamy piksela Facebooka, aby wyświetlać zamieszczone przez nas reklamy na Facebooku tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy wykazali również zainteresowanie naszą ofertą online lub którzy posiadają określone informacje przekazane przez nas Facebookowi ("Custom Audiences"). Za pomocą piksela Facebooka chcemy również zapewnić, że nasze reklamy na Facebooku odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie mają efektu nękania. Za pomocą Piksela Facebooka możemy dodatkowo śledzić skuteczność reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych, sprawdzając, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. "konwersja").

Ponadto, w przypadku korzystania z Piksela Facebooka, używamy dodatkowej funkcji "rozszerzonego dopasowania" (dane takie jak numery telefonów, adresy e-mail lub identyfikatory użytkowników na Facebooku) do tworzenia grup docelowych ("Custom Audiences" lub "Look Alike Audiences") przekazywanych do Facebooka (zaszyfrowane). Dalsze informacje na temat "zaawansowanego dopasowania" można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/business/help/611774685654668.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO.

Odwołanie zgody
Używamy Facebook Custom Audiences wyłącznie za zgodą użytkownika. Udzieloną zgodę można odwołać poprzez:
- uniemożliwienie zapisywania plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będzie można w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej;
- dezaktywację zgody za pośrednictwem naszego narzędzia do wyrażania zgody;
- dezaktywację funkcji "Facebook Custom Audiences" jako zalogowany użytkownik na stronie https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

18 // INTEGRACJA FILMÓW Z YOUTUBE

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponenty z YouTube. YouTube jest internetowym portalem wideo, który umożliwia wydawcom wideo umieszczanie filmów za darmo, a innym użytkownikom oglądanie, ocenianie i komentowanie ich, również za darmo. YouTube pozwala na publikowanie wszelkiego rodzaju filmów, dlatego też za pośrednictwem portalu internetowego można uzyskać dostęp do kompletnych programów filmowych i telewizyjnych, ale także do muzycznych filmów, zwiastunów czy filmów stworzonych przez samych użytkowników. YouTube jest obsługiwany przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest przez nas obsługiwana i na której został zintegrowany komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa w Twoim systemie jest automatycznie proszona przez odpowiedni komponent YouTube o pobranie z YouTube reprezentacji odpowiedniego komponentu YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tego procesu technicznego, YouTube i Google są informowane, które konkretne podstrony naszej strony internetowej są odwiedzane. Jeśli jesteś jednocześnie zalogowany na YouTube, YouTube rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej witryny internetowej odwiedzasz, wywołując podstronę zawierającą film wideo YouTube. Informacje te są zbierane przez YouTube i Google i przypisywane do Twojego konta YouTube. YouTube i Google otrzymują za pośrednictwem komponentu YouTube informacje o tym, że odwiedziłeś naszą stronę internetową za każdym razem, gdy jesteś zalogowany na YouTube w tym samym czasie, gdy wchodzisz na naszą stronę internetową, niezależnie od tego, czy klikniesz na wideo YouTube, czy też nie. Jeśli nie chcesz, aby informacje te były wysyłane do YouTube i Google w ten sposób, możesz zapobiec ich wysyłaniu, wylogowując się ze swojego konta YouTube przed wejściem na naszą stronę internetową. Polityka prywatności opublikowana przez YouTube, która jest dostępna na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.

19 // UŻYCIE I ZASTOSOWANIE METODY PŁATNOŚCI KARTĄ KREDYTOWĄ ZA POŚREDNICTWEM SZEŚCIU SERWISÓW PŁATNICZYCH

Na tej stronie zintegrowaliśmy komponenty z SIX Payment Services. SIX Payment Services jest dostawcą usług płatniczych online, który przetwarza płatności kartą kredytową w naszym imieniu, gdy użytkownik wybierze odpowiednią metodę płatności. Niemiecką spółką operacyjną jest SIX Payment Services (Europe) S.A., oddział niemiecki, Theodor-Heuss-Allee 108, 60486 Frankfurt nad Menem. Wszystkie dane niezbędne do przetworzenia danej płatności są przekazywane przez nas do SIX Payment Services. Informacje o ochronie danych osobowych w SIX Payment Services można znaleźć na stronie https://www.six-payment-services.com/de/services/legal/privacy-statement.html.

20 // UŻYCIE I ZASTOSOWANIE METODY PŁATNOŚCI PAYPAL

Na tej stronie internetowej zintegrowaliśmy komponenty z PayPal. PayPal jest dostawcą usług płatniczych online. Płatności są przetwarzane za pomocą tzw. kont PayPal, które są wirtualnymi kontami prywatnymi lub biznesowymi. Ponadto, PayPal oferuje możliwość przetwarzania płatności wirtualnych za pomocą kart kredytowych, jeśli użytkownik nie posiada konta PayPal. Konto PayPal jest zarządzane za pomocą adresu e-mail, dlatego nie ma klasycznego numeru konta. PayPal umożliwia uruchamianie płatności online dla osób trzecich lub otrzymywanie płatności. PayPal przejmuje również funkcje powiernicze i oferuje usługi ochrony kupującego. Europejską spółką operacyjną PayPal jest PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luksemburg. Jeśli podczas składania zamówienia w naszym sklepie internetowym jako opcję płatności wybierzesz "PayPal", Twoje dane zostaną automatycznie przekazane do systemu PayPal. Wybierając tę opcję płatności, wyrażają Państwo zgodę na przekazanie danych osobowych wymaganych do realizacji płatności. Dane osobowe przekazywane do systemu PayPal to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane niezbędne do realizacji płatności. W celu realizacji umowy kupna, takie dane osobowe są również niezbędne w związku z danym zamówieniem. Przekazywanie danych ma na celu przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Przekazujemy dane osobowe PayPal w szczególności, jeśli istnieje uzasadniony interes w przekazie. Dane osobowe wymieniane między firmą PayPal a nami mogą być przekazywane przez PayPal do agencji kredytowych. Celem tego przekazania jest sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej. PayPal może udostępniać dane osobowe spółkom stowarzyszonym i dostawcom usług lub podwykonawcom, jeśli jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub do przetwarzania danych w imieniu PayPal. Masz możliwość odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PayPal w dowolnym momencie. Odwołanie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane do celów (umownej) obsługi płatności. Aktualna polityka prywatności PayPal znajduje się na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

21 // PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO służy naszej firmie jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, na które uzyskujemy zgodę w określonym celu przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak na przykład w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do dostawy towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia wzajemnego, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ORD. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do przeprowadzenia działań przedumownych, na przykład w przypadku zapytań o nasze produkty lub usługi. Jeżeli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, który powoduje konieczność przetwarzania danych osobowych, np. w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO. Wreszcie, operacje przetwarzania mogłyby być oparte na art. 6 ust. 1 lit. f) DPA. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeśli przetwarzanie jest konieczne do zabezpieczenia uzasadnionych interesów naszej firmy lub osób trzecich, pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie mają pierwszeństwa. Zezwala się nam na przeprowadzanie takich operacji przetwarzania, w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W tym względzie uznał, że można założyć istnienie uzasadnionego interesu, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora danych (motyw 47 zdanie 2 DSGVO). Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 I lit. f DSGVO, naszym uzasadnionym interesem jest skuteczne prowadzenie działalności gospodarczej z korzyścią dla dobra naszych pracowników i naszych udziałowców.

22 // OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kryterium okresu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, pod warunkiem że nie są już potrzebne do wykonania umowy lub rozpoczęcia jej realizacji. W przeciwnym razie w poszczególnych sekcjach niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności określono szczegółowe kryteria dotyczące okresu przechowywania.

23 // AKTUALIZACJA/USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik może w każdej chwili przejrzeć, zmienić lub usunąć podane nam dane osobowe, wysyłając wiadomość e-mail na adres datenschutz@autosol.de. W ten sposób można również zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji w przyszłości. Podobnie, użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej udzielonej zgody w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Usunięcie przechowywanych danych osobowych następuje w przypadku cofnięcia zgody na ich przechowywanie. Przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego są one przechowywane, lub jeśli jest to wymagane przez dyrektywy i rozporządzenia europejskie lub inne przepisy prawa, którym podlegamy. Jeżeli cel przechowywania przestanie obowiązywać lub jeżeli upłynie okres przechowywania określony w dyrektywie europejskiej i rozporządzeniu Dawcy lub innego właściwego ustawodawcy, dane osobowe zostaną rutynowo zablokowane lub usunięte zgodnie z przepisami ustawowymi.

24 // WYMOGI PRAWNE LUB UMOWNE DOTYCZĄCE PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy Państwa, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać również z przepisów umownych (np. informacje o partnerze umownym). Czasami konieczne może być zawarcie umowy, aby osoba, której dane dotyczą, przekazała nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Przykładowo, osoba zainteresowana jest zobowiązana do podania nam danych osobowych, jeżeli nasza firma zawiera z nią umowę. Brak podania danych osobowych oznaczałby, że umowa z daną osobą nie mogłaby zostać zawarta. Zanim dana osoba poda swoje dane osobowe, musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik poinformuje osobę, której dane dotyczą, w zależności od przypadku, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę, czy też jest konieczne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie byłyby konsekwencje, gdyby dane osobowe nie zostały podane.

25 // ISTNIENIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Jako odpowiedzialna firma, unikamy automatycznego podejmowania decyzji i profilowania.

26 // OGŁOSZENIE ZMIAN

Zmiany w prawie lub zmiany w naszych wewnętrznych procesach mogą spowodować konieczność dostosowania niniejszej informacji o ochronie danych.

W przypadku takiej zmiany poinformujemy Państwa o tym co najmniej sześć tygodni przed jej wejściem w życie. Ogólnie rzecz biorąc, przysługuje Państwu prawo do odwołania w odniesieniu do udzielonych przez Państwa zezwoleń.

Należy pamiętać, że (o ile nie skorzystają Państwo z prawa do odwołania) aktualna wersja informacji o ochronie danych osobowych jest aktualna.

Wskazówka: Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych została stworzona z wykorzystaniem różnych źródeł, włącznie z podanymi tutaj linkami. Aktualne orzecznictwo, jak również interpretacje i komentarze zostały wzięte pod uwagę, o ile nam wiadomo.

Status: 25.03.2021

Przewiń w górę