fbpx

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

1 // ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Wszystkie zamówienia podlegają wyłącznie niniejszym Ogólnym Warunkom Handlowym w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia. Nie uznajemy żadnych odmiennych warunków klienta, chyba że wyraźnie zgodzimy się na ich ważność. Tekst niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych można pobrać i wydrukować.

2 // ZAWARCIE UMOWY

Nasze informacje o towarach i cenach na stronie internetowej są niewiążące. Umowa kupna zostaje zawarta w momencie potwierdzenia dostawy towaru. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi akceptacji z naszej strony. Błędy w pisaniu i obliczeniach uprawniają nas do odstąpienia od umowy. Mamy również prawo do odstąpienia od umowy, jeśli zamówiony produkt nie jest dostępny. W takich przypadkach zapłacona już cena zakupu zostanie niezwłocznie zwrócona.

3 // PRAWO DO ODWOŁANIA

Klient może odstąpić od umowy kupna w formie pisemnej (również za pośrednictwem poczty elektronicznej) lub poprzez odesłanie towaru w ciągu dwóch tygodni od otrzymania towaru. Terminowe wysłanie odwołania jest wystarczające, aby dotrzymać terminu. Odwołanie należy przesłać na adres bestellung@autosol.de. Jeśli wartość zamówienia przekroczy 40,- EUR, zwrócimy koszty zwrotu. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu obniżenia wartości wynikającego z użytkowania towaru.

4 // DOSTAWA

Towar zostanie dostarczony niezwłocznie po otrzymaniu płatności. Dostawa odbywa się z magazynu na adres dostawy wskazany przez klienta. Jeśli towar jest wysyłany za granicę na życzenie klienta lub jeśli klient wybierze specjalny tryb wysyłki, poniesie on dodatkowe koszty z tym związane. W przypadku dostawy zagranicznej klient ponosi również wszelkie obowiązujące podatki i opłaty celne. O ile nie uzgodniono inaczej, informacje dotyczące terminu dostawy są niewiążące.

5 // WARUNKI PŁATNOŚCI

Klient może zapłacić cenę zakupu w sklepie za pomocą karty kredytowej lub przedpłaty (przelew bankowy). W przypadku płatności przelewem bankowym, towar zostanie wysłany do Państwa po otrzymaniu wpłaty na nasze konto. Jeśli płacą Państwo kartą kredytową, płatność zostanie uruchomiona w dniu wysyłki. Jeżeli klient zalega z płatnością, jesteśmy uprawnieni do naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości 5% rocznie powyżej podstawowej stopy procentowej Deutsche Bundesbank. Jeżeli udowodnimy wyższą szkodę powstałą w wyniku zwłoki, jesteśmy uprawnieni do jej dochodzenia. Ze swej strony klient jest uprawniony do udowodnienia nam, że w wyniku zwłoki w płatności nie powstała żadna szkoda lub znacznie mniejsza szkoda. Prawo do potrącenia przysługuje klientowi tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone lub uznane przez nas na piśmie. Klient ma prawo do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

6 // ZACHOWANIE TYTUŁU WŁASNOŚCI

Dostarczony towar pozostaje naszą własnością do momentu całkowitej spłaty wszystkich istniejących zobowiązań ze strony klienta.

7 // GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W przypadku wystąpienia wady towaru, za który odpowiadamy, klient może zażądać usunięcia wady lub wymiany towaru. Jeżeli wyraźnie odmówimy usunięcia wady lub dostawy zastępczej lub jeżeli nie jesteśmy w stanie tego zrobić lub jeżeli usunięcie wady lub dostawa zastępcza nie powiedzie się, klient ma prawo, według własnego uznania, odstąpić od umowy lub zażądać odpowiedniego obniżenia ceny kupna. Okres gwarancji wynosi dwa lata od daty dostawy. O ile poniżej nie określono inaczej, dalsze roszczenia klienta, niezależnie od podstawy prawnej, są wykluczone. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, które nie powstały w samym zakupionym przedmiocie, a w szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za utracone zyski lub inne straty finansowe klienta. O ile nasza odpowiedzialność jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również odpowiedzialności osobistej naszych pracowników, przedstawicieli i zastępców. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do szkód wynikających z utraty życia, zdrowia lub uszkodzenia ciała, które wynikają z niedbałego naruszenia obowiązków przez nas lub umyślnego lub niedbałego naruszenia obowiązków przez naszego przedstawiciela lub zastępcę. Ograniczenie odpowiedzialności nie obowiązuje również wtedy, gdy szkoda wynika z rażącego niedbałego naruszenia obowiązków z naszej strony lub umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków przez naszego przedstawiciela lub zastępcę.

8 // OCHRONA DANYCH

Klient został wyczerpująco poinformowany o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych pod hasłem "Ochrona danych" i wyraźnie wyraża zgodę na to gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie.

9 // PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Właściwością miejscową sądu jest Solingen, o ile jest to prawnie dopuszczalne. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe pozostają wiążące nawet wtedy, gdy poszczególne punkty są prawnie nieskuteczne. Nieważne postanowienie zastępuje się prawnie dopuszczalnym postanowieniem.
Przewiń w górę